Ponúkané služby


Ďalšie služby:Od 1.decembra 2014 vstúpil do účinnosti nový zákon č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.

Energetický audit


ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY

je technicko ekonomické vyhodnotenie stavu budovy. Hodnotí sa množstvo energie spotrebovanej budovou a efektívnosť spotreby energie, výsledkom je návrh odporúčaných opatreni na zníženie spotreby energie s prepočtom časovej návratnosti investícií do jednotlivých opatrení.

Energetický audit je prvým krokom k efektívnemu znižovaniu nákladov na prevádzku budovy. Realizáciou vhodných opatrení je možné znížiť spotrebu energie u starších budov až o 70%.

ČO V SEBE ZAHŔŇA ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY?


ŠTRUKTÚRA ENERGETICKÉHO AUDITU:
• popis objektov a analýza skutkového stavu tepelno - technických vlastností stavebných    konštrukcií
• analýza spotrieb palív a energií
• analýzy súčasného stavu a určenie miesta spotreby energie
• výpočet potreby tepla na vykurovanie (výpočet tepelných strát objektu) výpočet energie systému vykurovania
• výpočet potreby tepla na prípravu teplej pitnej vody a výpočet energie systému prípravy teplej vody
• výpočet potreby tepla na VZT a výpočet energie systému VZT
• výpočet potreby chladu na chladenie a výpočet energie systému chladenia
• výpočet energie osvetlenia
• porovnanie výsledkov so skutočnými nameranými hodnotami
• určiť potenciál úspor
• návrh alternatívnych riešení
• environmentálne posúdenie
• ekonomika investícií a návratnosť s ohľadom na vybratú alternatívu riešenia


Viac informácií...